Målet for One Ocean er å gi deg en trygg og behagelig kjøpsopplevelse. Å velge riktig utstyr er essensielt for din trygghet i vannet og vi selger utelukkende utstyr som oppfyller kravene til norsk lov når det kommer til produktets pålitelighet og kvalitet. Dine inntrykk av kjøpsopplevelsen hos oss er viktig for oss og vi ønsker at du skal være fullstendig fornøyd med det utstyret du kjøper hos oss. Hvis du har spørsmål enten før eller etter et utstyrskjøp, svarer vi deg gjerne på det du måtte lure på, finn vår kontaktinformasjon her

Vår vi visjon er å gi en så skreddersydd løsning til våre kunder som mulig, som vi mener er essensielt for din trygghet og er den eneste måten du får akkurat det riktige utstyret for deg. Vi hjelper deg gjerne med råd til kjøpsprosessen og du er alltid hjertelig velkommen i vår butikk.

Som forbruker har du sterke rettigheter ved netthandel og på Forbrukerrådets nettsider (www.forbrukerradet.no) kan du finne mye informasjon om dine rettigheter og hvordan du kan gå frem med en klage, om du ikke skulle være fornøyd med din kjøpsopplevelse hos oss. Under kan du uansett lese noen av de viktigeste rettighetene du har som forbruker.

Dine rettigheter:

ANGRERETT

Ved alle forbruker salg som ikke skjer på selgers vanlige utsalgsted har du som forbruker angrerett på alle kjøp iht. Angrerettloven.

Forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å gi melding til den næringsdrivende før utløpet av angrefristen, angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen.

Angrefristen utløper 14 dager fra den dag avtalen om tjeneste ble inngått, eller den dag forbrukeren får varen i fysisk besittelse.

Dersom selger ikke overholder opplysningsplikten om angrerett ovenfor forbruker utvides fristen til tolv måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen.

Forbruker må gi selger beskjed om de ønsker å benytte angreretten. Det stilles ikke krav til hvordan forbruker gir beskjed til selger om at vedkommende ønsker å benytte angrerett, men vi anbefaler, av bevisårsaker, at dette gjøres skriftlig, helst med standard angreskjema, som kan lastes ned ved å trykke her.

REKLAMASJON
Ref. Forbrukerkjøpsloven §27

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Denne fristen for å reklamere kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.

Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Dette gjelder ikke så langt selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid.

Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Beskjed om mangler kan rettes til oss på den måten kunden selv ønsker, men vi anbefaler at dette fremmes skriftlig, av bevishensyn. Vi vil bekrefte alle mottak av reklamasjoner skriftlig og dette gjelder også mottak av alle varer sendt til oss for inspeksjon eller utbedring av feil.

Generelle salgsvilkår

Vilkårene fremsatt her angjelder alle tjenester eller varer levert av One Ocean Dive Resort, heretter selger. Ved mottakelse av ordrebekreftelse anses vilkårene som godtatt.

Frakt og Totalkostnad

Alle priser som fremsatt på www.oneocean.no eller www.oneocean.net er oppgitt inkludert mva. Alle priser er utsatt for endring uten forhåndsvarsel, men vil i alle tilfeller ikke ha tilbakevirkende kraft.

Fraktkostnader beregnes ut fra vekt av forsendelsen, Posten Norges gjellende prisliste og postnummeret til leveringsadressen. Dette medfører at selger må registrere navn på mottaker og leveringsadresse før ordrebekreftelse med totalkostnad utstedes.

Avvik vil oppstå for forsendelser med vekt over 35 kg. I disse tilfellene vil forsendelsene deles opp eller sendes med annen speditør enn Posten Norge AS.

For alle veiledende fraktpriser tar vi forbehold om prisendringer fra våre leverandører.

Leveranse

Alle varer tilgjengelig på vårt lager sendes fra oss innen 1-3 virkedager etter bestilling, men i hovedsak vil alle bestillinger som mottas før kl. 12.00 alle virkedager sendes samme dag. I perioder kan denne tiden være noe lenger. Posten Norges leveringstid er normalt 2-5 virkedager.

Dersom selger forutser levering senere enn normal leveringstid, vil kunden bli informert om dette og forventet leveringstid. Dersom denne leveringstiden ikke er tilfredsstillende for kunden, står kunde fritt til å heve kjøpet kostnadsfritt.

Dersom kunden ønsker varer som selger ikke har tilgjengelig på lager, vil selger informere kunden om dette og forventet leveringstid for varer som ikke er tilgjengelige. Kunden står da fritt til å heve deler eller hele kjøpet.

Alle leveringstider må anses som veiledende.

Selger forbeholder retten til å avslå leveranse av alle varer i sortimentet, men vil i disse tilfellene informere kunden og refundere eventuell forskuddsbetaling.

Forpliktelser for kunden

Alle personer registrert som kunde hos selger, er ansvarlig for betaling av de tjenester og varer selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til gjellende vilkår. Kunden er selv ansvarlig for sikring av sin adgang. Såfremt uvedkommende ikke har fått tilgang til kundens adgang gjennom uaktsomhet fra selger, gjelder ansvaret også i disse tilfellene.

Avtalebrudd

Ved avtalebrudd står selger fritt til å ilegge kunden gebyrer i henhold til gjellende lovverk. Med avtalebrudd menes f.eks., men ikke begrenset til, betalingsutelatelse, retur av uavhentede pakker m.m.

Reklamasjon

Før reklamasjon meldes til selger, forplikter kunden å undersøke at feilen ikke skylles forhold fra kundens side. Dersom kunden kan sannsynliggjøre at produktet ikke yter eller fremstår slik som beskrevet av selger, må kunden melde ifra til selger om dette innen fristene fremstilt av Forbrukerkjøpsloven, slik at selger kan iverksette avhjelpstiltak. Dersom kunden ikke fremstiller reklamasjon innen rimelig tid etter at mangelen oppdages, bortfaller reklamasjonsretten.

Selger vil etter mottak av en slik melding, snarest mulig iverksette avhjelpstiltak. Kunden må selv spesifisere hvilke avhjelpstiltak som ønskes. Om annet ikke spesifiseres vil selger iverksette utbedring av mangelen eller erstatning av produktet. Selger dekker ikke kostnader kunden påløper ved, utover avtale med selger, og selv få utbedret mangelen.

Ekstraordinære forhold

Selger er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis vi godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne forventes å unngå eller overvinne følgene av.

Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Betalingsvilkår

Selger krever betaling ved bestilling og har salgspant i de solgte varene dersom oppgjør uteblir, inkludert eventuelle renter og omkostninger, jf. Panteloven.

Endringer i vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force Majeure

Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.